Họ tên
(cần ghi rõ ràng)
Điện thoại
(cần ghi rõ ràng)
Email
Mã số thẻ
Khách hàng mới Khách hàng cũ
Mã số thẻ
(thuộc diện nạp thêm tiền phải ghi rõ ràng , khách hàng mới thì miễn ghi)
Mã số thẻ

Ít nhất phải mua một thẻ , một lần có thể mua thẻ có mệnh giá khác nhau

x thẻ
x thẻ
x thẻ
x thẻ