เขตพื้นที่ไทเปกรุณาโทร : 7708-5988

ผู้ใช้ในเขตพื้นที่อื่นและผู้ใช้โทรศัพท์มือถือกรุณาโทร 080 ของเรา
ได้ยินเสียงของระบบ

กรุณากดเลขที่บัตร
กรุณากดรหัส

กดเบอร์โทรของฝ่ายตรงข้าม
002+รหัสประเทศ+รหัสพื้นที่+เบอร์โทร+ #

ระบบจะแจ้งยอดคงเหลือของบัตร
กำลังต่อสาย